• Lietuviškai
  • English
  • Русский
  • Deutsch

PRIVATUMO POLITIKA

Sutinku, kad mano asmens duomenys bus tvarkomi laikantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Visa asmeninė informacija, pateikiama užsakant arba perkant per internetinę rezervavimo platformą, yra konfidenciali ir su ja elgiamasi pagal asmeninės informacijos tvarkymą reglamentuojančio įstatymo reikalavimus.

Viešbutis Dangė Hotel turi teisę rinkti Kliento pateiktą asmeninę informaciją. Viešbutis Dange Hotel be kliento sutikimo neatskleidžia asmeninės informacijos trečiosioms šalims, išskyrus įstatyme numatytus atvejus. Asmens duomenys yra tvarkomi, kai Klientas atlieka rezervaciją (vardas ir pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris). Dangė Hotel laiko asmens duomenis savo duomenų bazėse, ir klientas turi teisę bet kuriuo metu prieiti prie savo asmens duomenų ir informacijos apie savo atliktus veiksmus. Klientas turi teisę bet kada pareikalauti ištaisyti jo asmens duomenis, jeigu duomenys pasikeitė arba yra netikslūs dėl kitų priežasčių. Norėdami pakeisti / papildyti arba pašalinti duomenis, kreipkitės į viešbutį  Dangė Hotel el. paštu: info@dangehotel.lt. Privatumo politikos nuostatos ir sąlygos – naudodamiesi rezervavimo sistema parodote, kad esate susipažinę su šiais principais bei sąlygomis ir su jais sutinkate. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti bendrąsias privatumo politikos nuostatas ir sąlygas, pranešdami apie tai viešbučio Dangė Hotel interneto svetainėje. Jeigu turite kokių nors klausimų ar nusiskundimų dėl privatumo politikos ar duomenų tvarkymo, kreipkitės į mus el. paštu: info@dangehotel.lt

PRIVACY POLICY

I agree, that my personal data will be processed in accordance with the Personal Data Protection
Law and other applicable legislation in force in the Republic of Lithuania.
All personal information provided while making a purchase in the online booking are confidential
and are treated by the requirements of the law of personal information.
Dange Hotel has the right to collect personal information provided by the Client. Dange Hotel does
not give out personal information to third parties without the consent from the customer, except in
cases provided by law.
Personal data is processed by the information as prompted by the Client placing the booking (first
and last name, e-mail address and telephone number).
Dange Hotel keeps personal data in their databases and the customer has the right at any time to
access his/her personal data and information about the actions performed by him/her. Customer has
the right at any time to demand corrections in his/her personal data if the data has changed or is
inaccurate for some other reason. To modify/add or remove data, please contact Dange Hotel by e-
mail info@dangehotel.lt.
Terms and conditions of privacy policy – by using the booking engine, you are familiar with and
agree to these principles and conditions. We reserve the right to change the general terms and
conditions of the Privacy Policy, as appropriate, by informing it on Dange Hotel website. For any
questions or concerns regarding privacy policy or data processing, please contact us by e-mail
info@dangehotel.lt